فایل مباحث تدریس شده در اختیار دانشجویان محترم قرار گرفت.امتحان میان ترم برگزار شد. امتحان پایانی بصورت تشریحی است

موفق باشید