مجموعا تدریس 8 جلسه از 17 جلسه .با توجه به برنامه کلاسی 3 جلسه جبرانی تشکیل شد

کلیه فایل های درسی در اختیار دانشجویان محترم قرار گرفت

امتحان مباحث اینجانب بصورت تشریحی است و تاریخ امتحان 92.10.28

موفق باشید