4 جلسه از 17 جلسه تدریس شد. مابقی توسط سایر اساتید

امتحان بصورت تشریحی در مورخ91.10.21

کلیه فایل های درسی در اختیار دانشجویان محترم قرار گرفت